Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biuletyn Informacji Publicznej

Europa w okresie od VIII w. p.n. Chr. do I w. n.e. W 80. rocznicę rozpoczęcia badań w Biskupinie

 

 

Muzeum Archeologiczne W Biskupinie

 

Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału

Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Archeologii I Etnologii

Polskiej Akademii Nauk

 

Konferencja

 

 

Europa w okresie od VIII w. p.n. Chr. do I w. n.e.

W 80. rocznicę rozpoczęcia badań w Biskupinie

 

Europa zwischen 8 Jhd v. Chr. Geb. bis 1 Jhd u. Z

In 80 Jahre Jubileum des Anfang der Ausgrabung in Biskupin

 

Europe between 8th century B.C. and 1st century A.D.

On the 80th anniversary of the first excavations season in Biskupin

 

PROGRAM, DAS PROGRAMM, THE PROGRAMME  DO POBRANIA W PLIKU WORD

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI 

  

Biskupin, 1-4. 07. 2014

 

PROGRAM (Das Programm/The Programme)

 

Wtorek (Dienstag/Tuesday)

  

  

10.00-10.10     Powitanie gości i uczestników konferencji przez Wiesława ZAJĄCZKOWSKIEGO, dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (Guests and the conference participants greeting by Wiesław Zajączkowski, Director of the Archaeological Museum in Biskupin)

 

10.10-10.20     Powitanie gości i uczestników konferencji przez przedstawiciela marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Guests and the conference participants greeting by a representative of the Marshal of Kuiavia-Pomerania voivodeship)

 

10.20-10.50    mgr Wiesław ZAJĄCZKOWSKI (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie), Biskupin po 80. latach (Biskupin after 80 years of its activity)

 

10.50-11.20    mgr Mariusz FEJFER (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie),Współczesna ochrona i konserwacja drewna zabytkowego w Biskupinie (Recent care and conservation of archaeological wood in Biskupin)

 

11.20-11.50    mgr Jarosław KOPIASZ (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie), Digitalizacja archiwalnej dokumentacji rysunkowej ze stanowiska 4 w Biskupinie – problemy i rozwiązania(Digitalisation of archive drawing documentation of Biskupin site 4 – problems and solutions)

 

11.50-12.00    Przerwa (Pause/Break)

 

12.00-12.30     Prezentacja filmu pt. Biskupin – pomnik historii (Presentation of the popular-scientific movie “Biskupin – a history monument”)

 

12.30-12.40    Przerwa (Pause/Break)

 

12.40-13.10     Prof. dr hab. Danuta MINTA-TWORZOWSKA (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Biskupin jako program badawczy Instytutu Prahistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego (Biskupin as research project of the Prehistory Institute of the University in Poznań)

 

13.10-13.40    mgr Danuta PIOTROWSKA (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Biskupin w życiu archeologicznym Zdzisława A. Rajewskiego(Biskupin in archaeological life of Zdzisław A. Rajewski)

 

 

13.40-15.00    Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch Break)

 

 

15.00-15.30     dr hab. Maciej KACZMAREK (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Biskupin kultura łużycka Prasłowiańszczyzna (Biskupin – Lusatian culture – Preslavdom)

 

15.30-16.00     dr Andrzej PRINKE (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Inspirator i inicjator: wkład Józefa Kostrzewskiego w kompleksowe badania mikroregionu biskupińskiego (Inspirer and initiator – J. Kostrzewski’s contribution in the integral research of Biskupin microregion)

 

16.00-16.30     mgr Anna GROSSMAN, mgr Wojciech PIOTROWSKI (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) Badania interdyscyplinarne w Biskupinie – programy, realizacja, potrzeby(Interdisciplinary studies in Biskupin – projects, realization, needs)

 

 

16.30-17.00    Dyskusja (Diskussion/Discussion)

 

 

18.30               Kolacja, spotkanie integracyjne (Geselliges Beisammensein/Get together event)

 

 

Środa (Mittwoch/ Wednesday) 2. 07. 2014 r.

  

 

09.00-09.15      Prof. dr hab. Bogusław GEDIGA, dyr. Wiesław ZAJĄCZKOWSKI, Prof. dr hab. Andrzej BUKO Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji (Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der Konferenz)

 

09.15-09.45   Bogusław GEDIGA (Wrocław), Wprowadzenie w problematykę konferencji (Einführung in die Thematik der Konferenz)

 

09.45-10.15   Maria ŁANCZONT, Józef WOJTANOWICZ (Lublin), Geografia historyczna w badaniach uwarunkowań środowiskowych przemian kulturowych(Historical Geography in the research on environmental determinants of cultural transformations)

 

10.15-10.45    Clemens EIBNER (Heidelberg), Zentralorte an der Bernsteinroute und ihre kulturelle Veränderung (Miejsca centralne na szlaku bursztynowym i ich zmiany)

 

 

10.45-11.00    Przerwa (Pause/Break)

 

 

11.00-11.30     Anton KERN (Wien), Hallstatt, a hidden community behind the mountains? (Hallstatt, społeczność ukryta wśród gór)

 

11.30-12.00     Jerzy MAIK ( Łódź),Tkaniny kultury halsztackiej z Domasławia naDolnym Śląsku ( Gewebe der Hallstatt Kultur aus Domasław in Niederschlesien)

  

12.00-12.30     Beate Maria POMBERGER (Wien), Die Entwicklung der Musikinstrumente und Klangobjekte von der Spätbronzezeit  bis zur jüngeren Eisenzeit im Gebiet zwischen den Flüssen Salzach und dem Donauknie (Rozwój instrumentów muzycznych i przyborów dźwiękowych od późnej epoki brązu po późną epokę żelaza w regionie między rzeką Salzach i Zakolem Dunaju)

 

12.30-13.00     Katharina SCHMEIDUCH (Berlin),Rasseln der Lausitzer Kultur in Deutschland und Polen (Grzechotki kultury łużyckiej na terenie Niemieci Polski)

 

13.00-13.30    Dyskusja (Diskussion/Discussion)

 

 

13.30-14.30     OPROWADZANIE - prezentacja nowych rekonstrukcji w rezerwacie (Führung über neue Rekonstruktionen in den Reservat von Biskupin)

 

 

14.30-16.00    Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch break)

 

 

16.00-16.30     Ines BEILKE-VOIGT (Berlin),Eine Widderfigur im östlichen Brandenburg und ihre Beziehungen zu Tierfiguren des griechischen Mittelmeerraumes und den iranischen Bronzen der Eisenzeit (Figurka barana we wschodniej Brandenburgii i jej powiązania do zwierzęcych figurek z obszaru greckiego śródziemnomorza i irańskich  brązów z epoki żelaza)

 

16.30-17.00     Mario GAVRANOVIĆ (Berlin), Zwischen Glaube und Prestige. Mediterrane Elemente in der Früheisenzeit im westlichen und zentralen Balkan (Pomiędzy wiarą a prestiżem. Śródziemnomorskie elementy we wczesnej epoce żelaza w  zachodniej i centralnej części Bałkanów)

 

17.00-17.15    Przerwa (Pause/Break)

 

17.15- 17.45    Alexandrine EIBNER (Wien),Kulturelle Einflussnahme aus Etrurien auf die benachbarten Kulturräume der europäischen Eisenzeit (Etruskie wpływy kulturowe na obszarach sąsiednich w europejskiej epoce żelaza)

 

17.45-18.15     Andrzej P. KOWALSKI (Gdańsk), Relacje kulturowe ludów północnego Barbaricum w badaniach językoznawczych (The relations between Peoples of the Northern Barbaricum in the light of linguistic research)

 

18.15-18.45     Anna GROSSMAN, Wojciech PIOTROWSKI (Biskupin), Czy rzeczywiście fenomen Biskupina? (Is Biskupin really the phenomenon ?)

 

18.45-19.15    Dyskusja (Diskussion/Discussion)

 

 

19.30      Kolacja, spotkanie integracyjne (Geselliges Beisammensein/Get together event)

 

Czwartek (Donnerstag/Thursday) 3. 07. 2014 r.

 

 

10.00-10.30     Luboš JIRÁŇ(Praha), Der Eisenzeitsantritt in Böhmen. Kontinuität oder Diskontinuität?(Epoka żelaza w Czechach. Kontynuacja czy  dyskontynuacja)

 

10.30-11.00     Maciej KACZMAREK (Poznań ), Na rubieży wczesnożelaznej Europy – wielkopolskie oblicze stylu późnohalsztackiego (An der Peripherie der früheisenzeitlichen Europa – großpolnisches Bild des späthallstatst Stils

 

11.00-11.30       Jacek WOŹNY (Bydgoszcz), Starożytne monolity antropomorficzne jako symptom przemian kulturowych w epoce osiowej (Altertümliche anthropomorphe Monolithenals ein Symptom des kulturellen Wandels in der axialen Ära)

 

11.30-11.45    Przerwa (Pause/Break)

 

11.45-12.15     Sylwester CZOPEK (Rzeszów), Neurowie – zapomniany lud Europy z wczesnej epoki żelaza (Die Neuron Ein vergessenes Volk der früheisenzeitlichen Europa)

 

12.15-12.45     Marcin IGNACZAK (Poznań), Jurij BOŁTRYK, Aleksandr SZELEHAN (Kyiv), Jakub AFFELSKI (Pułtusk), Fortece Ukrainy. Twórcy grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola i ich wkład w kulturę ówczesnej Europy (Large strongholds of Ukraine. The creators of strongholds on the Podolye area in Early Iron Age and their impact on European culture)

 

12.45-13.15     Aleksander PAROŃ (Wrocław), Kim byli Scytowie? Postrzeganie mieszkańców stepów czarnomorskich przez autorów antycznej tradycji literackiej (Who were the Scythians? Perceiving of the dwellers of the Black Sea Steppe by the authors of the antique Greek-Roman literary tradition)

 

13.15-13.45  Yuriy BOLTRYK (Kyiv),ChornyiShlyakhofthePonticsteppe. ArgumentsinfavorofexistingduringtheScythianperiod (Czarnyszlakstepówpontyjskich. Argumenty uzasadniające jego istnienie w okresie scytyjskim)

 

13.45-15.30    Przerwa obiadowa (Mittagspause/Lunch break)

 

 

15.30-16.00   Jan BOUZEK (Praha), The dispersion of know-how from the mediterranean to Central Europe (Rozchodzenie się wiedzy z kręgu śródziemnomorskiego w kierunku Europy środkowej)

 

 

16.00-16.30     Mirosława ANDRZEJOWSKA (Waszawa), Niektóre elementy obrazu kulturowego Mazowsza i Podlasia we wczesnej epoce żelaza w świetle oddziaływań „wschodnich”( Einige Elemente des Kulturbildes von Masowien und Podlachien in der frühen Eisenzeit im Lichte der "östlichen" Einwirkungen)

 

16.30-17.00     Kamila NOCOŃ (Kraków),Importowane greckie naczynia stołowe okresu klasycznego w kurhanach stepowego wariantu kultury scytyjskiej (Die importierten griechischen Tischgefäße aus klassischer Zeit in den Hügelgräbern der Steppenvariante der skythischen Kultur)

 

17.00-17.30     Louis NEBELSICK (Warszawa), Ravenous raptors, fluffy flowers and the sacred soma, some thoughts on Greco-Scythian iconography (Wygłodniałe drapieżniki, puszyste kwiaty i święta soma – parę uwag o grecko-scytyjskiej ikonografii)

 

17.30-17.45    Przerwa (Pause/Break)

 

17.45.18.15     Marian KWAPIŃSKI (Gdańsk), Kanopy pomorskie - dzieje badań (Canopic jars – history of interpretation).

 

18.15- 18.45    Jutta KNEISEL (Kiel), Gesichter in Europa - anthropomorphe Gefäße der späten Bronze- und frühen Eisenzeit (Twarze w Europie - naczynia antropomorficzne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza)

 

18.45- 19.00    Dyskusja (Diskussion/Discussion)

 

19.30               Kolacja, spotkanie towarzyskie (Geselliges Beisammensein/Get together event)

 

 

Piątek (Freitag/Friday) 4.07.2014 r.

 

09.00-09.30     Barbara TESSMANN (Berlin), Beziehungen des japodischen Raum während der ältern und jüngeren Eisenzeit zu seinen Nachbarn (Kontakty obszaru japodzkiego z sąsiednimi regionami w starszej i młodszej epoce żalaza)

 

09.30-10.00     Olivier BÜCHSENSCHÜTZ (Paris), Das keltische Kaleidoskop (Celtycki kalejdoskop)

 

10.00-10.30     Alžběta DANIELISOVÁ, Jan KYSELA (Praha), Tomáš MANGEL (Hradec Králové), Jiří MILITKÝ (Praha), Socio-cultural changes from the 4th to the 1st century BC in "Celtic" Europe (Zmiany społeczno-kulturowe od IV do I w. p. n. e. w „celtyckiej” Europie)

 

10.30-11,00     Tomasz GRALAK (Wrocław), Czy Celtowie mieli dusze?( Hatten die Kelten Seelen?)

 

11.00-11.30    Przerwa (Pause/Break)

 

11.30-12.00    DYSKUSJA, zakończenie obrad (Diskussion und Beendigung der Konferenz/Discussion, Conclusions of the conference

.
fot. Badania wykopaliskowe w latach 30-tych XX wieku
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, pow. Żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: (52) 30 25 025, fax: (52) 30 25 420, email: muzeum@biskupin.pl, http://www.biskupin.pl
NIP: 562-16-05-570, Regon: 092561385
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI