Deklaracja dostępności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Wybrane elementy stron mogą nie być dostępne przy użyciu samej klawiatury.
 • Nie wszystkie znaczniki, atrybuty i wartości HTML są użyte zgodnie ze specyfikacją.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Lewandowski.
 • E-mail: m.lewandowski@biskupin.pl
 • Telefon: 523025420

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
 • Adres: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
 • E-mail: sekretariat@biskupin.pl
 • Telefon: 523025025

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ze względu na szczególny charakter Muzeum poruszanie się po terenie rezerwatu może być utrudnione dla osób niepełnosprawnych. Wynika to ze specyfiki rekonstrukcji pradziejowych i wczesnośredniowiecznych osiedli – nierówne podłoże drewnianych ulic, podłogi chat wyłożone okrągłymi belkami oraz drewniane progi w wejściach do rekonstruowanych obiektów.

Podnosimy standardy dostępności dla wszystkich turystów – większość ścieżek jest utwardzona, specjalne udogodnienia znajdują się w pawilonie muzealnym oraz w toaletach, schody nad torami kolejki wąskotorowej prowadzące do „Osady pierwszych rolników” można obejść dzięki specjalnemu przejściu – w tym celu należy zwrócić się do portiera w portierni przy wejściu do rezerwatu lub do osoby z dozoru ekspozycji neolitycznej. Z powyższego przejścia mogą również korzystać osoby starsze i rodzice lub opiekunowie z dziećmi w wózkach.

Osoba niewidoma może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem. Grupy z osobami niewidomymi mogą skorzystać z oferty zajęć prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych edukatorów, podczas zajęć jest możliwość poznawania kopii zabytków przez dotyk. Zajęcia grupowe organizujemy po wcześniejszym zgłoszeniu.

W pawilonach wystawienniczych nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. 

Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w przy parkingu w pawilonie muzealnym oraz w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

Osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom przysługuje bilet ulgowy zwiedzania MAB.

Centrum konferencyjno-noclegowe „Dom Muzealnika” jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku zainstalowana jest winda osobowa oraz podjazdy umożliwiające wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich, znajdują się w nim toalety oraz łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego