Badania ratownicze na stanowisku nr 2 w Biskupinie

Stanowisko nr 2 w Biskupinie usytuowane jest po północnej stronie niewielkiego piaszczystego wyniesienia, znajdującego się w granicach rezerwatu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Północną stronę pagórka tworzy obecnie wysoka na ok. 4 m skarpa. Postępująca erozja oraz mające dostęp do tego terenu zwierzęta powodowały znaczne osuwiska, przez co stanowisko to było sukcesywnie niszczone. Przeprowadzone w sierpniu i na początku września 2022 r. prace miały na celu wyeksplorowanie fragmentu stanowiska odsłoniętego przez osuwanie się skarpy i zabezpieczenie odkrytego materiału archeologicznego. Według wyników badań przeprowadzonych w l. 1948-1957 przez Z. Rajewskiego, na obszarze stanowiska nr 2 znajduje się rozległa osada otwarta kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Badania w 2022 r. potwierdziły wcześniejsze informacje oraz przyniosły nowe odkrycia. Pod warstwą z materiałem zabytkowym z kultury łużyckiej znajdowały się także nawarstwienia neolityczne wiązane z kulturą pucharów lejkowatych oraz kulturą ceramiki sznurowej. Poza kilkoma tysiącami fragmentów naczyń ceramicznych odkryto także fragment toporka kamiennego, fragment przęślika, paciorek gliniany, a także liczne zabytki krzemienne.

Profil SW wykopu z wyróżniającą się czarnoszarą warstwą z materiałem zabytkowym kultury łużyckiej.
Widok ogólny na wykop z ciemnobrunatną warstwą obiektu z materiałem neolitycznym.
Wybrane zabytki wydzielone: zabytki krzemienne (1-6), paciorek gliniany (7), fragment toporka kamiennego (8).
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego