PROJEKT „KIERZKOWO”

W latach 2016-2017 we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu MAB realizował projekt „Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia”, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet Ochrona Zabytków Archeologicznych”. Jego celem było opracowanie i publikacja wyników badań megalitycznego grobowca ludności kultury amfor kulistych z Kierzkowa, gm. Żnin.
Megalit z Kierzkowa, wielki grobowiec zbudowany z głazów narzutowych, którego okres użytkowania zamyka się między 3180 a 2760 rokiem p.n.e., jest najlepiej zachowanym tego typu obiektem w Polsce. Badany był w latach 80. XX wieku przez prof. T. Wiślańskiego, ale przedwczesna śmierć Profesora uniemożliwiła publikację wyników jego badań. Obecny projekt realizował interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy przeprowadzili m.in. „klasyczną” analizę archeologiczną (funkcjonalną, technologiczną i stylistyczną) poszczególnych kategorii zabytków (ceramiki naczyniowej, krzemieni, bursztynów, artefaktów kościanych i metalowych), badania przyrodnicze materiału kostnego (ludzkiego i zwierzęcego), analizy paleobiologiczne kopalnego DNA oraz fizyko-chemiczne (datowania radiowęglowe i badania izotopów). Grobowce megalityczne pełniły nie tylko funkcje funeralne, stanowiły również ważny element pradziejowego krajobrazu, stąd w ramach projektu przeprowadzono analizy konstrukcji grobowca (badania petrograficzno-geologiczne) oraz jego funkcjonowania i widoczności w dawnym krajobrazie kulturowym. Dzięki wynikom powyższych badań została podjęta próba odtworzenia dynamiki rozwoju lokalnej populacji kultury amfor kulistych i jej obrzędowości.
Innym tematem, realizowanym w ramach projektu, była analiza grobu skrzynkowego, wkopanego w nasyp megalitu, datowanego na wczesną epokę żelaza. Świadczy to, że przez wieki megalit pełnił szczególną rolę w krajobrazie kulturowym i w obrzędowości pogrzebowej dawnych mieszkańców Pałuk (publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej → Publikacje).

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego