Konstrukcje przeprawowe z okresu wpływów rzymskich w Żninie przy ulicy 700-lecia

W końcu listopada 2021 roku Muzeum Archeologiczne w Biskupinie wraz z Biskupińskim Towarzystwem Archeologicznym im. Walentego Szwajcera, w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego, przeprowadziło ratownicze badania archeologiczne na jednej z posesji przy ul. 700-lecia w Żninie. Podczas tych badań udało się odsłonić niezwykle interesujące pozostałości konstrukcji pochodzących (jak się później okazało) z okresu wpływów rzymskich.
Obiekt ten został zadokumentowany w południowej ścianie wykopu inwestycyjnego. Jego strop znajdował się na głębokości ok. 1,8 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. W odsłoniętym profilu rysował się on jako wypełniona kamieniami i żwirem konstrukcja o soczewkowatym kształcie i długości ok. 4 m oraz grubości do 0,8 m. Konstrukcja ta wzmocniona była elementami drewnianymi, które w dennej części tworzyły warstwę faszyny. Analizy próbek, pobranych z tego drewna, wykazały, że użyto dębu, olchy oraz brzozy.
Można przypuszczać, że konstrukcje te stanowiły część przeprawy na trakcie przecinającym dolinę Gąsawki. Rzeka ta w przeszłości często zmieniała swój bieg i płynęła innymi korytami niż obecnie. W obrębie badanego profilu nie znaleziono żadnych zabytków, które pomogłyby ustalić wiek tego obiektu. Dlatego też na jednej z pobranych próbek wykonano datowanie metodą węgla 14C. Wykazały one, że omawiana konstrukcja pochodzi z połowy I wieku n.e.

Profil wykopu inwestycyjnego z widocznymi reliktami konstrukcji przeprawowej z I wieku n.e.
Dokumentacja rysunkowa reliktów konstrukcji przeprawowych z I wieku n.e.
logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego