PROJEKT „BISKUPIN, STAN. 4, W ŚWIETLE BADAŃ PRZEDWOJENNYCH”

W latach 2016-2018, we współpracy z Politechniką Warszawską i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizowało projekt naukowy pt. „Opracowanie zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku 4. Badania przedwojenne”. Powyższy projekt uzyskał wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet „Ochrona Zabytków Archeologicznych”).
Celem projektu było wykorzystanie technologii cyfrowych w opracowaniu zabudowy osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie (stan. 4), datowanego na wczesną epokę żelaza. Jego realizacja była wspomagana innowacyjnymi technikami cyfrowymi, które umożliwiły m.in. stworzenie przestrzennych modeli reliktów grodu na podstawie dokumentacji fotograficznej. Wykorzystanie bogatego zbioru przedwojennych zdjęć jest szczególnie zasadne w przypadku biskupińskiego grodu, ponieważ stan dokumentacji rysunkowej, a także utrata jej części, uniemożliwiają rzetelne opracowanie reliktów zabudowy pradziejowej. Istotnym elementem projektu była analiza układów konstrukcyjnych budowli, w tym analiza statyczno-wytrzymałościowa.
Zwieńczeniem projektu jest publikacja, w której przedstawiono rezultaty opracowań, wykonanych na podstawie badań przedwojennych, poparte wieloaspektowymi analizami (publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej → Publikacje).

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego