FUNDUSZE UNIJNE W MAB

Projekt „Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków zaplecza technicznego poprzez usprawnienia w zakresie przegród budowlanych, instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej, jak również wymianę źródła ciepła.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 1.096.118,03 zł, w tym dofinansowanie z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 463.929,66 zł,
Budżetu państwa – 210.836,00 zł
oraz środki własne – 421.352,37 zł.

Projekt „Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z infrastrukturą obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
Całkowita wartość projektu wynosiła 4.339.275,44 zł. Dzięki niemu powstały: rekonstrukcja „Osady pierwszych rolników” oraz rekonstrukcja „Wioski piastowskiej”. Obie rekonstrukcje mają wyjątkowy charakter, ponieważ są usytuowane in situ, czyli w miejscach, gdzie archeolodzy odkryli i badali ślady pradziejowego i wczesnośredniowiecznego osadnictwa.

Osada pierwszych rolników

Osada neolityczna w trakcie budowy

W ramach tej rekonstrukcji powstały dwa „długie domy”, z których pierwszy ma funkcję ekspozycyjną, a drugi sali wystawowej. Ich dopełnieniem są poletka doświadczalne z uprawą archaicznych gatunków roślin. W ramach projektu wybudowano mostki nad strumieniem oraz kładkę dla pieszych nad torami kolejki wąskotorowej, która połączyła teren rezerwatu z nowo powstałymi obiektami.
Uroczyste otwarcie „Osady pierwszych rolników” odbyło się  3 maja 2014 roku z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera oraz Wicepremiera Jana Vincentego Rostowskiego.

Wioska piastowska

W ramach jej budowy wykonano rekonstrukcje jedenastu chat, wyposażonych adekwatnie do pełnienia planowanej w nich funkcji – pokazów rękodzieła wczesnośredniowiecznego, kuźni, chlewika oraz pieca chlebowego.
Uroczyste otwarcie „Wioski piastowskiej” odbyło się 15 września 2012 roku z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża i Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edwarda Hartwicha.

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego - ukończony budynek

W nowym budynku znajdują się kasy biletowe, punkty informacyjne, sanitariaty, punkty sprzedaży pamiątek i wydawnictw oraz sale multimedialne, gdzie turyści mogą obejrzeć filmy dotyczące pradziejów Biskupina, jego badań oraz życia codziennego dawnych mieszkańców.
26 kwietnia 2013 roku dokonano jego uroczystego otwarcia z udziałem Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edwarda Hartwicha i Jego Eminencji Arcybiskupa Prymasa Polski Józefa Kowalczyka.

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego