POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z Naszych usług.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
tel. [52] 30 25 025, e-mail:
muzeum@biskupin.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych:
Ryszard Kujawski
tel. 600 282 112, e-mail: odo24@wp.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, noclegowych przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862).

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

  • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Muzeum Archeologicznego w Biskupinie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  • sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania,
  • mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Muzeum Archeologiczne w Biskupinie może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
  • jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Nam przekazane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Nas umowy, realizacji obowiązków Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  przewidzianych prawem, ochrony praw Muzeum Archeologicznego w Biskupinie zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania) upoważnionym z mocy prawa.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane udostępnione przez Państwo nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez  Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

logo1 logo3 Portal jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego